en

Prevádzkový poriadok Bikeparku Paseky

1. Vjazd na trať a rozjazd po zastavení

Pred vstupom na zjazd je cyklista povinný dôkladne sa oboznámiť so svojou vybratou traťou a prekážkami vizuálne, aby posúdil svoje schopnosti zvládnuť jazdu po trati na bicykli. Cyklista, ktorý vošiel na cyklistickú trať, zastavil a po zastavení chce pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či neohrozuje seba alebo iného cyklistu.

2. Voľba smeru jazdy v Bikeparku Paseky

Cyklistický zjazd do údolného areálu lanovky je jednosmerný – štart-cieľ, cyklista musí dodržiavať smer jazdy určený smerovaním vybratej trate.

3. Bezpečnosť cyklistickej výstroje

Cyklista môže používať cyklistickú výstroj len v stave, v ktorom výrobca zabezpečuje bezpečnosť pri používaní výrobku. Je nevyhnutné používať prilbu, rukavice, chrániče na lakte, kolená, chrbticu, hrudný kôš.

4. Ovládanie rýchlosti a spôsob jazdy

Cyklista ako účastník zjazdu v cyklistickom parku musí mať prehľad pred sebou. Rýchlosť musí prispôsobiť svojim schopnostiam a možnostiam, stavu povrchu trate, jednotlivých prekážok a prípadných nebezpečných úsekov – hlavne križovania s turistickými chodníkmi a cestami pre motorové vozidlá.

5. Ohľaduplnosť k iným osobám v Bikeparku

Každý na cyklistickej trati je povinný správať sa tak, aby neohrozil zdravie a život alebo nespôsobil škodu sebe a inému. Cyklista, ktorý jazdí za ďalším cyklistom nesmie ohroziť pred ním jazdiaceho cyklistu, musí dbať na dostatočný odstup, aby cyklistovi pred ním ponechal voľný priestor na jazdu. Rozostup medzi cyklistami počas zjazdu musí byť minimálne 50 m.

6. Predbiehanie

Na cyklistickej trati je zákaz predbiehania a cyklista je povinný dodržiavať smer jazdy.

7. Dodržiavanie označenia

Cyklista sa musí pohybovať hlavne po vyjazdených tratiach a cestách a vyhýbať sa úsekom, ktoré nie sú určené pre jazdu bicyklom.

8. Poskytnutie pomoci

Pri úraze v areáli je cyklista povinný poskytnúť pomoc a oznámiť úraz oprávnenej osobe. Oprávnenou osobou je obsluha lanovej dráhy. Ohlasovacie miesto je údolná stanica lanovej dráhy Paseky.

9. Upozornenie

Návštevník, ktorý je prepravený lanovou dráhou na vrcholovú stanicu a pohybuje sa na bicykli zjazdom do údolného areálu lanovej dráhy jazdí v areáli na vlastnú zodpovednosť. Osobám mladším ako 18 rokov je zjazd do údolného areálu na bicykli zakázaný. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu vstúpiť do priestoru zjazu len s písomným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu. Osoby mladšie ako 15 rokov môžu vstúpiť do areálu zjazdu len v sprievode rodiča. Jazda po zjazdovkách je mimo prevádzkových hodín zakázaná. Užívateľ tratí je povinný oboznámiť sa s návštevným poriadkom ako aj s Ustanovením zákona o ochrane prírody a krajiny.

10. V Bikeparku Paseky je zakázané

  • Zákaz vykonávania akejkoľvek činnosti okrem jazdenia na bicykli.
  • Zákaz demontáže, modifikovania, poškodzovania značenia trate, prekážok a informačných tabúľ.
  • Zákaz vstupu deťom bez dohľadu zodpovednej osoby.
  • Zákaz jazdenia na bicykli pod vplyvom alkoholických nápojov a omamných látok a používania sklenených nádob.
  • Zákaz fajčiť.
  • Zákaz vstupu s otvoreným ohňom.
  • Zákaz tlačenia bicykla proti smeru jazdy.
  • Zákaz vstupu chodcov.
  • Zákaz pohybu s bicyklom mimo miest, ktoré sú vo Vyhláške o návštevnom poriadku Národného parku Malá Fatra na takýto pohyb určený.

Zakúpením vstupenky a vstupom do areálu cyklistického parku sa návštevník zaväzuje dodržiavať Pravidlá správania sa v cyklistickom parku a berie na vedomie, že jazdí na vlastnú zodpovednosť a riziko. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za vzniknutú škodu na veciach a zdraví návštevníkov parku.