en

Na začiatku
boli vlašskí pastieri

Pastieri, známi ako ,,vlaši“, boli charakteristickou súčasťou tohto regiónu. Ich typický spôsob života, zahŕňa pasenie dobytka na horských lúkach. Vlašskí pastieri premiestňovali svoje stáda do hornej časti doliny, kde boli bohaté pastviny. Tento spôsob života bol úzko prepojený s prírodou a s tradíciami, ktoré sa prenášali z generácie na generáciu. Okrem pasenia dobytka mala Vrátna dolina aj iné aktivity ako poľnohospodárstvo, drevospracujúci priemysel a remeselníctvo.

Počas 1. svetovej vojny bolo územie Vrátnej doliny vo vlastníctve grófskej rodiny Majláthovcov, ktorá ho používala ako lovný revír.

Prvopočiatky lyžiarstva siahajú do obdobia rokov 1920 až 1930. Do 2. svetovej vojny bolo na území okrem chaty pod Chlebom a chaty pod Rozsutcom iba jedno turistické zariadenie v Štefanovej.