en

Všeobecné obchodné podmienky: zima

Obchodné podmienky a všeobecne platné informácie pre stredisko ZS 2022/2023

 1. Kúpou skipasu klientom (cestujúcim) a využitím jeho práva na prepravu tým, že nastúpi na dopravné zariadenie (vlek alebo lanovú dráhu) alebo vstúpi do priestoru nástupu alebo výstupu dopravného zariadenia na základe zakúpeného skipasu dochádza medzi klientom a spoločnosťou OMNITRADE, a.s. (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) k uzatvoreniu zmluvy o preprave osôb podľa § 760 a nasl. Občianskeho zákonníka. Takýmto uzatvorením zmluvy klient zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými podmienkami, cenníkom platným v lyžiarskom stredisku Vrátna Malá Fatra, aktuálnymi snehovými a poveternostnými podmienkami a tiež že sa oboznámil s Bielym kódexom (príloha č. 8 Vyhlášky č. 23/2006 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky) Klient sa zároveň zaväzuje rešpektovať a dodržiavať platné tarifné, prepravné, obchodné a reklamačné podmienky prevádzkovateľa a Biely kódex, t.j. pravidlá pohybu a správania sa na svahu.
 2. Všetky skipasy sú vo forme čipových kariet. Každý klient je povinný zaplatiť za skipas prevádzkovateľovi jeho cenu – za čipovú kartu vo výške 4 EUR, ktorá sa v kamenných predajniach musí zaplatiť v hotovosti. Bez zaplatenia za skipas nie je prevádzkovateľ povinný klientovi skipas vydať. Skipasy vydané v pokladni je klient povinný po ich použití vrátiť prevádzkovateľovi počas otváracích hodín v pokladniach strediska (Paseky / Chleb) alebo v Infocentre Paseky. Suma za skipas bude klientovi vrátená len v prípade vrátenia plne funkčného a neporušeného skipasu, teda skipasu bez akýchkoľvek vád.

  Pokiaľ má klient záujem kartu si dobiť cez internetový obchod „VRÁTNA E-SHOP“, môže si čipovú kartu nechať a priradiť do svojho profilu.

 3. Platnosť a použitie zakúpeného skipasu – každý skipas je platný počas dennej doby prevádzky strediska Vrátna Malá Fatra. Skipas je možné použiť na všetkých prevádzkových lanových dráhach a lyžiarskych vlekoch v lyžiarskom stredisku Vrátna Malá Fatra okrem skipasu typu „Easy“, ktorý je platný iba na vlekoch typu pre začiatočníkov, na mape vyznačených písmenami K,L,S a P.
 4. Klient je povinný čipovú kartu nosiť na ľavej strane, najlepšie vo vrecku na vetrovke na to určenom a na požiadanie obsluhy dopravných zariadení v stredisku sa ním preukázať. Klient je tiež povinný vyvarovať sa umiestneniu čipovej karty v bezprostrednej blízkosti mobilného telefónu (nakoľko hrozí vymazanie nakódovaného typu lístka bez nároku na opätovné bezplatné dobitie).
 5. Typy skipasu:
  • Skipas bez mena držiteľa skipasu (prenosný skipas): -1 denný, – depotný časový (platný od prvého prechodu cez turniket),
  • Skipas 8-hodinový výberový – časový limit začína plynúť po prechode cez turniket a počíta sa každá začatá hodina. Platnosť tohto skipasu končí po uplynutí 8 hodín lyžovania.
  • Skipas s menom držiteľa skipasu (neprenosný skipas je platný len pre osobu, na ktorej meno bol skipas vydaný, v opačnom prípade bude takýto skipas zablokovaný na zvyšok zimnej sezóny): – platí pre 2 až 7 denný skipas
  • Skipas s fotografiou držiteľa skipasu (sezónny a 10 dňový skipas) – je platný len pre osobu, na ktorej fotografiu bol skipas vydaný, v opačnom prípade bude takýto skipas zablokovaný na zvyšok zimnej sezóny.
  • Rodinný skipas platí len pre rodičov a ich deti preukázaním sa občianskeho preukazu a kartičkou poistenca dieťaťa. Musí byť zhodné meno a adresa.
  • Skipas na večerné lyžovanie (sezónne a 5, 6 a 7 dňové skipasy majú večerné lyžovanie automaticky zahrnuté v cene).
 6. Typy taríf:
  • Lístok deti – deti do 6 rokov vrátane v prípade doprovodu dospelou osobou cestujú zadarmo s výnimkou Kid´s Zone, kde aj deti do 6 rokov potrebujú samostatný skipas. Ak dieťa v deň návštevy strediska dovŕši siedmy rok života, je nutné si zakúpiť detský lístok. Deti od 7 do 12 rokov / vrátane – teda do 12 rokov 11 mesiacov a 29 dní / majú nárok na detský lístok.
  • Lístok seniori – seniori od 60 rokov a držitelia preukazu ZŤP majú nárok na lístok v tarife junior/senior.
  • Lístok juniori – osoby vo veku od 13 do 19 rokov /vrátane – teda do 19 rokov 11 mesiacov a 29 dní / majú nárok na lístok v tarife junior/ senior. Na juniorský lístok majú nárok aj držitelia zľavových kariet ISIC, ITIC a EURO26. Zľava na zľavové karty sa vzťahuje len pri kúpe 4-hodinového, denného, viacdenného skipasu a obojsmerného lístku na KLD Chleb.
  • Lístok dospelý – osoby vo veku od 20 do 59 rokov /vrátane – teda do 59 rokov 11 mesiacov a 29 dní / majú povinnosť zakúpiť si lístok v tarife dospelý.
  • Rodinný lístok – len pre rodičov s deťmi od 7 do 12 rokov vrátane. Neplatí pre dôchodcov a juniorov.
 7. Zakúpenie a vyzdvihnutie skipasu – Skipas je možné zakúpiť v čase prevádzky lyžiarskeho strediska Vrátna Malá Fatra za sezónne ceny (mimosezóna, top a hlavná sezóna) v pokladniach (v lokalite Paseky a Chleb),v Infocentre Paseky (zboku pokladne) alebo kedykoľvek cez elektronický obchod „VRÁTNA E-SHOP“. Všetky skipasy sú neprenosné. Skipasy vydané na meno držiteľa (viacdňové a sezónne skipasy,) sú neprenosné od okamihu ich vydania. Držiteľ týchto skipasov je povinný pri kúpe zadať svoje meno a priezvisko, dátum narodenia a bude vyhotovená fotka na pokladni v stredisku. Tieto údaje slúžia len na účely dokazovania, či skipas používa dotyčná osoba, ktorá je uvedená na skipase a v systéme ako vlastník. Ostatné skipasy sa stávajú neprenosnými okamihom prvého prechodu čítacím zariadením (turniketom).Na prepravu používajte len skipasy zakúpené na oficiálnych predajných miestach strediska Vrátna Malá Fatra. Skipasy obdržané alebo zakúpené od iných osôb (dvojité použitie) sú neplatné a pri pokuse o použitie budú návštevníkom ZABLOKOVANÉ! Návštevník je povinný v prípade vyzvania povereným zamestnancom lyžiarskeho strediska preukázať sa platným skipasom. Ak zamestnanec zistí, že klient jazdí na neplatný alebo neoprávnene zľavnený skipas, tento mu bude takisto ZABLOKOVANÝ bez nároku vrátenia peňazí.
 8. E-shop – Zákazník môže v internetovom obchode „VRÁTNA E-SHOP“, umiestnený na internetovej adrese: eshop.vratna.sk, zakúpiť online tarifu prostredníctvom internetových stránok prevádzkovateľa, pričom kúpnu cenu za online tarifu zákazník uhradí využitím platobného systému GP webpay. Zakúpením online tarify sa zákazník zaväzuje rešpektovať a dodržiavať všeobecné obchodné podmienky, rovnako ako platný a účinný prevádzkový poriadok lyžiarskeho strediska Vrátna Malá Fatra a Biely kódex, ktoré sú zverejnené na internetových stránkach. Predaj online taríf sa realizuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä Občianskym zákonníkom, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode.
  • Nákup – Nakupovať online tarify prostredníctvom internetového obchodu „VRÁTNA E-SHOP“ môžu v súlade s týmito obchodnými podmienkami všetky fyzické a právnické osoby za podmienok ďalej stanovených.
  • Registrácia – každý užívateľ, ktorý má záujem realizovať nákup cez „VRÁTNA E-SHOP“ je povinný správne a pravdivo vyplniť zobrazený elektronický formulár a zadať všetky požadované informácie ohľadom svojej osoby. V prípade registrácie meno, priezvisko, emailovú adresu, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska a heslo. V prípade nákupu bez registrácie meno, priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo a adresu. Tieto údaje slúžia len na účely dokazovania, či skipas používa dotyčná osoba, ktorá je uvedená na skipase a v systéme ako vlastník. Po zadaní všetkých povinných údajov je registrácia úspešná. Užívateľ má prístup k svojmu kontu na „VRÁTNA E-SHOP“ po uvedení správneho prihlasovacieho e-mailu a hesla. Prihlasovací e-mail a heslo si zadáva každý užívateľ a je platné počas celej doby registrácie. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť heslo do svojho konta „VRÁTNA E-SHOP“, tel. číslo a adresu. Zmena prihlasovacieho emailu do konta je možná len na základe žiadosti užívateľa zaslanej na emailovú adresu: eshop@vratna.sk. OMNITRADE, a. s. nenesie zodpovednosť a nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s prístupom do konta na stránke eshop.vratna.sk .Užívateľ je povinný utajovať a chrániť svoje prihlasovacie údaje ku kontu s cieľom zamedziť ich zneužitiu. OMNITRADE, a. s. nenesie zodpovednosť za škodu a za iné dôsledky spôsobené sfalšovaním alebo nesprávnym vyplnením údajov pri vzniku, zmene alebo zániku členstva vo „VRÁTNA E-SHOP“ .
  • Postup nákupu – po úspešnej registrácii, užívateľ zvolí typ lístka, dátum kedy ho plánuje využiť a prejde na detail objednávky, kde sa mu zobrazí nákupný košík a všetky vybraté skipasy, resp. lístky a tiež informácia na aké mená sú skipasy/ lístky vydané, dátumy platnosti, číslo čipového lístka (ak je priradený). Následne bude užívateľ presmerovaný na dokončenie objednávky, kde pred potvrdením objednávky musí užívateľ odsúhlasiť, že sa oboznámil so zásadami spracovania osobných údajov, obchodnými a prepravnými podmienkami lyžiarskeho strediska Vrátna. Hlavný užívateľ má možnosť nakupovať službu aj v prospech priradeného užívateľa, ktorý bude službu čerpať (rodinný príslušník napr. rodič, dieťa, manžel/-ka). Po kontrole objednávky pristúpi užívateľ priamo k platbe. Všetky skipasy ponúkané v internetovom obchode „VRÁTNA E-SHOP“ majú uvedenú aktuálnu kúpnu cenu, ktorá je platná v okamihu zaslania objednávky užívateľom. Všetky kúpne ceny sú vrátane DPH. Na jednu čipovú kartu je možné aktivovať iba jednu online tarifu. Ďalšiu online tarifu je treba zakúpiť(aktivovať) až po vyčerpaní predchádzajúcej online tarify! V prípade, že bude na aktívnu tarifu nahratá nová(ďalšia) tarifa, táto bude automaticky premazaná a vstúpi do platnosti nová tarifa, bez nároku na vrátenie peňazí!
  • Platba. Platba za vybranú online tarifu (ďalej tiež len „platba kúpnej ceny“) prebieha prostredníctvom platobného systému GP webpay, kam je zákazník presmerovaný po potvrdení objednávky online tarify a stlačení tlačidla „ZAPLATIŤ“. Po úspešnom zaplatení objednanej online tarify je zákazníkovi odoslaný potvrdzujúci e-mail na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, ktorý slúži ako potvrdenie o zaplatení (ďalej len „potvrdzujúci email“) Objednávky sa považujú za záväzné okamihom ich potvrdenia zo strany OMNITRADE, a.s. potvrdzujúcim emailom a faktúrou. Ak došlo pri procese úhrady kúpnej ceny prostredníctvom systému GP webpay k odpísaní čiastky predstavujúcej kúpnu cenu online tarifu z príslušného bankového účtu zákazníka, bez toho aby bol následne vygenerovaný potvrdzujúci e-mail alebo ak došlo k podobnej technickej chybe, ktorej dôsledkom je, že suma predstavujúca kúpnu cenu online tarifu bola z účtu zákazníka odpísaná, bez toho aby bola kúpna cena uhradená, je zákazník povinný uplatniť túto reklamáciu výlučne v banke, ktorá kartu, prostredníctvom ktorej nezrealizovaná transakcia prebehla, vystavila. Na reklamácie uplatnené u prevádzkovateľa nebude braný ohľad. Nákup prostredníctvom platobného systému GP webpay je možné realizovať kedykoľvek, systém je funkčný nepretržite, okrem technologických prestávok. O plánovaných technologických prestávkach systému a z nich plynúce nemožnosti realizovať platby v tomto časovom úseku budú zákazníci prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu informovaní na jeho internetových stránkach. Ak nie je v týchto VOP uvedené inak, nie je možné od kúpnej zmluvy na online tarifu odstúpiť. V prípade, že kúpna cena za zákazníkom objednanú online tarifu nebude pripísaná na bankový účet prevádzkovateľa, má sa zato, že zákazník od kúpnej zmluvy na online tarifu jednostranne odstúpil, a to okamihom uplynutia kalendárneho dňa resp. obdobia, na ktoré si online tarifu objednal.
  • Dodanie karty. Zákazník má možnosť realizovať nákup 2 formami:
   • Ak je vlastníkom platnej čipovej karty zakúpenej v stredisku Vrátna Malá Fatra (ďalej len „čipová karta“), nákup skipasu uskutoční zadaním WTP čísla, ktoré je uvedené na zadnej strane karty čipovej karty, čím bude karta dobitá podľa výberu užívateľa.
   • Ak nemá čipovú kartu zvolí možnosť „osobný odber“. Po registrácii a nákupe bude zákazníkovi zaslaný potvrdzujúci mail s faktúrou, pomocou ktorej si vyzdvihne skipas v Infocentre na Pasekách. Pri nákupe každého skipasu bude k cene nákupu zaúčtovaná cena karty 4 €.
   • Čipová karta, ktorú si zákazník objedná cez e-shop sa stáva jeho majetkom. Skipasy sa nevracajú. Zákazník si ich ponechá a použije pri ďalšom nákupe. Pokiaľ ich chce vrátiť, môže tak učiniť písomnou formou v Infocentre na Pasekách. Na základe vrátenia skipasu, bude konto klienta na „VRÁTNA E-SHOP“ zmazané a bude mu vrátená suma 4,00 eur za čipovú kartu. Pokiaľ však klient odovzdá nefunkčný resp. fyzicky poškodený lístok, nemá nárok na vrátenie sumy za čipovú kartu.
  • Upozornenie na kontrolu – Online tarifa sa vzťahuje iba ku konkrétnemu zákazníkom zvolenému termínu, ktorým je konkrétny deň alebo dni, na ktorý bola online tarifa zakúpená, či určitá časť tohto konkrétneho dňa v prípade štvorhodinových a od 13:00 hod. online taríf(ďalej len „termín“). V prípade sezónneho skipasu je to celá zimná sezóna, na ktorú bol zakúpený, počas dní kedy je stredisko v prevádzke. Online tarifu nemožno vyčerpať v inom termíne, než pre ktorý bol zakúpený. Nevyčerpaním online tarify v zakúpenom konkrétnom termíne, online tarifa prepadá bez nároku zákazníka na náhradu zaplatenej kúpnej ceny. Čipová karta je viazaná na typ osoby (dospelý, dieťa, junior, senior atď.) Typy osôb a jednotlivé ceny online taríf, ktoré sa na ne vzťahujú sú v súlade s článkom 3 týchto OP bližšie vymedzené v platnom cenníku, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach prevádzkovateľa aj v Infocentre na Pasekách a v pokladniach v lokalite Chleb a Paseky. Oprávnenosť nároku na zvýhodnené ceny online taríf pre určité typy osôb (dospelý, dieťa, junior, ISIC, ITIC, EURO26, ZŤP, senior) je zákazník povinný na požiadanie prevádzkovateľa kedykoľvek doložiť predložením platného dokladu, z ktorého nárok na zaradenie do danej cenovej kategórie podľa typu osôb vyplýva (občiansky preukaz, zdravotný preukaz poistenca, preukaz ISIC, ZŤP ap.). Ak zákazník pri kontrole nedoloží prevádzkovateľovi oprávnenosť nároku na zvýhodnenú cenu online tarifu, je prevádzkovateľ oprávnený zákazníka z prepravy bez nároku na náhradu kúpnej ceny online tarifu vylúčiť (kartu zablokovať).
  • Reklamácia – V prípade, že dodaná služba obsahuje vady (t.j. neobsahuje objednané služby, je poškodený čip apod.), je zákazník povinný uplatniť nároky z chýb (reklamáciu) bez zbytočného odkladu, a to nasledujúcim spôsobom:
   • po tom, čo zistí dôvody pre uplatnenie reklamácie, t.j. dňom, v ktorom nebola služba poskytnutá v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite, množstve a termíne, inak právo na reklamáciu zaniká,
   • osobne v závislosti na reklamovanej službe, a to v Infocentre Paseky alebo na e-mailovej adrese infocentrum@vratna.sk,
   • zákazník je takisto povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie, čiže čas kedy alebo počas ktorého sa vada vyskytla,
   • dodatočne zistené chyby nebudú akceptované. Omnitrade a.s. po preskúmaní uplatnenej reklamácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie v lehote 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Zákazník je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytnúť dokumenty spojené s nákupom služby a ďalšiu potrebnú súčinnosť vyžiadanú prevádzkovateľom. V lehote na vybavenie reklamácie zašle prevádzkovateľ zákazníkovi formou e-mailu o spôsobe odstránenia vád reklamovanej služby.
 9. Poskytnutie náhrady za lístok/ skipas – Klient má právo vrátenia peňazí v prípade, ak bol dopravným zariadením dopravený do vrcholovej stanice KLD Chleb a LD Paseky a poveternostné alebo technické podmienky na spätnú prepravu sú v rozpore s ohrozením života. Platí pri zakúpení len obojsmerného lístku. Na jednosmerný lístok sa storno podmienky nevzťahujú a nemôže byť vrátená alikvotná čiastka lístku.

  Klient má právo na náhradu alebo predĺženie platnosti celosezónneho skipasu len v prípade:

  • ak zimná sezóna nezačne z dôvodu pretrvávajúcich opatrení proti šíreniu vírusu SARS-COV-2
   • prevádzkovateľ vystaví klientovi voucher, ktorý ho oprávňuje na prenos zaplateného sezónneho skipasu do nasledujúcej sezóny.
  • ak bude zimná sezóna prerušená z dôvodu sprísňovania opatrení proti šíreniu vírusu SARS-COV-2:
   • prevádzkovateľ na základe konkrétne vzniknutej situácie pre držiteľov celosezónneho skipasu vypracuje doplnkovú kompenzáciu (napr. vrátenie alikvótnej čiastky, prenos do nasledujúcej sezóny, poskytnutie inej náhrady)
  • ak držiteľ sezónneho skipasu ochorie a bude práceneschopný po dobu min. 21 dní:
   • prevádzkovateľ na základe potvrdenia od lekára, ktoré je klient povinný doložiť ihneď alebo najneskôr do 10 pracovných dní do Infocentra Paseky, umožňuje prenos celosezónneho skipasu na inú osobu rovnakej kategórie. Prenos na inú kategóriu nie je možný.
  • ak držiteľ sezónneho skipasu utrpí úraz , ktorý mu znemožní využívať celosezónny skipas:
   • prevádzkovateľ na základe potvrdenia od lekára, ktoré je klient povinný doložiť ihneď alebo najneskôr do 10 pracovných dní do Infocentra Paseky, vráti alikvótnu čiastku, ktorá zodpovedá obdobiu od momentu úrazu po koniec platnosti daného skipasu. umožňuje prenos celosezónneho skipasu na inú osobu rovnakej kategórie. Prenos na inú kategóriu nie je možný.
   • V prípade úrazu sa peňažná náhrada sa poskytuje aj pri viacdenných skipasoch. V prípade, že platnosť prechádza cez dve časti lyžiarskej sezóny sa nevypočítava zmiešaná cena skipasu, platí cena v deň nákupu skipasu. V prípade úrazu pri kúpe hodinových a denných skipasov, klient nemá nárok na peňažnú náhradu.

  Klient nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy, alikvotnej čiastky ani na dodatočnú výmenu, náhradu ani zmenu/predĺženie platnosti lístka alebo na inú formu odškodnenia v prípade nevyužitia skipasu, resp. jeho celého času alebo neodôvodneného nevyzdvihnutia si lístka. V prípade straty, znehodnotenia alebo zabudnutia skipasu nebude klientovi poskytnutá žiadna náhrada ani vrátená záloha za skipas. V prípade zlého počasia, lavínového nebezpečenstva, prerušenia prevádzky horských dopravných zariadení, zablokovaných zjazdových tratí alebo pri skoršom odjazde v prípade, ak z týchto dôvodov nebude klientovi umožnené využiť služby, na ktoré ho skipas oprávňuje, nie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť klientovi žiadnu peňažnú náhradu ani predĺžiť platnosť skipasu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odstávku lanových dráh a vlekov v prípade zlých poveternostných podmienok, nutných opráv a revízií.

  Pri riešení problému (sťažnosti) s klientom, pokladníčka vyzve klienta (ak má však platný cestovný lístok a daňový doklad) na spísanie sťažnosti, resp. žiadosti písomnou formou na mieste pokladne, alebo na dodatočné poslanie sťažnosti poštou na adresu, resp. e-mailom: Vrátna Malá Fatra, Starý dvor, 013 06 Terchová, resp. infocentrum@vratna.sk. Iná forma sťažnosti sa neuznáva! Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na individuálne posúdenie každého prípadu reklamácie služieb, oprávnenosti reklamácie, požiadaviek zákazníka a poskytnutia náhrady cestovného a jeho spôsobu alebo výšky.

 10. Sankcionovanie klienta v prípade nečestného konania – Klient alebo akákoľvek tretia osoba, ktorá bude pristihnutá bez skipasu alebo s neplatným skipasom, je povinný/á uhradiť prevádzkovateľovi strediska pokutu vo výške hodnoty celodenného skipasu so 100%-ným príplatkom. V prípade falšovaného alebo falošného skipasu bude tento klientovi odobratý bez nároku na náhradu a podľa individuálneho posúdenia prevádzkovateľa môže byť jeho držiteľovi udelená peňažná pokuta až do výšky 1000 €. Pri neoprávnenom použití skipasu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo tento skipas odobrať bez nároku na akúkoľvek náhradu.
 11. Podnikateľská činnosť – bez súhlasu prevádzkovateľa a príslušných povolení (licencie) platí zákaz výkonu podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti v stredisku Vrátna Malá Fatra.
 12. Ochrana osobných údajov- Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov získaných o zákazníkovi sa nachádzajú v samostatnom dokumente prístupnom v kamenných predajniach, ako aj na stránke e-shopu.
 13. Záverečné ustanovenie- Ak je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto tohto ustanovenia bude použité ustanovenia podľa príslušných právnych predpisov, ktoré je tomuto neplatnému alebo neefektívnemu ustanovením najbližšie. Ostatné ustanovenia neplatnosťou alebo neúčinnosťou takéhoto ustanovenia nie sú dotknuté. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť či doplňovať znenie týchto obchodných podmienok. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté za účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Za platné a účinné je považované znenie obchodných podmienok, ktoré je ku dňu uzatvorenia konkrétnej kúpnej zmluvy k dispozícii na internetovej stránke prevádzkovateľa.
 14. Kontakty:

  PREVÁDZKOVATEĽ: Omnitrade, a.s. Miletičova 1, 821 01 Bratislava, prevádzka: Vrátna dolina, Tel.:+421 903 266 231, email: infocentrum@vratna.sk, IČO:35724633, DIČ:2020267887