Mapa strediska
Live kamery
Sneh a počasie
Cenník skipasov
 • Predpredaj skipasov spustený od 25.3.2019 do 30.4.2019!
Biely kódex a obchodné podmienky

BIELY KÓDEX - pravidlá bezpečnosti na svahu 
 1. Ohľaduplnosť k iným osobám – každý na lyžiarskej trati sa musí chovať tak, aby neohrozoval iné osoby a nespôsobil škodu sebe ani iným.
 2. Ovládanie rýchlosti a spôsobu jazdy – každý, kto sa pohybuje na lyžiarskej trati, musí rýchlosť prispôsobiť svojím schopnostiam, možnostiam, terénu, snehovým podmienkam a počtu osôb na trati
 3. Voľba smeru – každý, kto sa pohybuje na lyžiarskej trati, musí smer jazdy voliť tak, aby neohrozil osoby pohybujúce sa na lyžiarskej trati pred ním a súčasne musí dodržiavať dostatočný odstup od osôb pohybujúcich sa na trati.
 4. Predbiehanie – predbiehať sa môže sprava aj zľava tak, aby mal predbiehaný dostatočný priestor pre smer a spôsob jazdy.
 5. Vjazd na trať a rozjazd po zastavení – každý, kto vchádza na lyžiarsku trať alebo chce po zastavení opäť pokračovať v pohybe na trati, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba tak, aby neohrozil seba ani iných.
 6. Zastavenie a státie – každý, kto sa pohybuje na lyžiarskej trati, nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach lyžiarskej trate. Osoba, ktorá spadla, musí také miesto čo najrýchlejšie opustiť.
 7. Výstup a zostup – osoba, ktorá stúpa alebo schádza po lyžiarskej trati, musí použiť okraj lyžiarskej trate.
 8. Rešpektovanie signalizácie a značenia – každý, kto sa pohybuje na lyžiarskej trati, je povinný rešpektovať značenia a signalizáciu na tratiach.
 9. Poskytnutie prvej pomoci – v prípade úrazu / nehody je každý povinný poskytnúť prvú pomoc a privolať oprávnenú osobu z Horskej záchrannej služby (HZS - telefónne čísla: 18 300, 112, príp. 041 5695232, 0903 624 028).
 10. Úprava lyžiarskej trate – v čase úpravy lyžiarskej trate je každý povinný riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa lyžiarskej trate.
 11. Identifikácia – každý, či už účastník nehody alebo svedok, je povinný poskytnúť základné údaje o svojej osobe
 12. Ochranná prilba – lyžiar mladší  ako 15 rokov je povinný na lyžiarskej trati chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou

Obchodné podmienky a všeobecne platné informácie pre stredisko Vrátna Malá Fatra 2017/2018

1.Platnosť a použitie zakúpeného skipasukaždý skipas je platný počas dennej doby prevádzky lanových dráh a lyžiarskych vlekov prevádzkovaných spoločnosťou OMNITRADE, a.s. (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) v lyžiarskom stredisku Vrátna Malá Fatra.  Skipas je možné použiť na všetkých prevádzkových lanových dráhach a lyžiarskych vlekoch v lyžiarskom stredisku Vrátna Malá Fatra okrem skipasu typu "Easy", ktorý je platný iba na vlekoch typu pre začiatočníkov, na mape vyznačených písmenami C,E,F,G,K,L a S. 

2.
Kúpou skipasu klientom (cestujúcim) a využitím jeho práva na prepravu tým, že nastúpi na dopravné zariadenie (vlek alebo lanovú dráhu) alebo vstúpi do priestoru nástupu alebo výstupu dopravného zariadenia na základe zakúpeného skipasu dochádza medzi klientom a spoločnosťou OMNITRADE, a.s. k uzatvoreniu zmluvy o preprave osôb podľa § 760 a nasl. Občianskeho zákonníka. Takýmto uzatvorením zmluvy klient zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými podmienkami  a cenníkom platným v lyžiarskom stredisku Vrátna Malá Fatra a tiež že sa oboznámil s Bielym kódexom (príloha č. 8 Vyhlášky č. 23/2006 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky) Klient sa zároveň zaväzuje rešpektovať a dodržiavať platné tarifné, prepravné, obchodné a reklamačné podmienky prevádzkovateľa a Biely kódex, t.j. pravidlá pohybu a správania sa na svahu.

3.
Typy skipasu:

a) Skipas bez mena držiteľa skipasu (prenosný sezónny skipas): -1 denný, - depotný časový (platný od prvého prechodu cez turniket),
b) Skipas 8-hodinový výberový - časový limit začína plynúť po prechode cez turniket a počíta sa každá začatá hodina. Platnosť tohto skipasu končí po uplynutí 8 hodín lyžovania.
c) Skipas s menom  držiteľa skipasu (neprenosný skipas je platný len pre osobu, na ktorej meno bol skipas vydaný, v opačnom prípade bude takýto skipas zablokovaný na zvyšok zimnej sezóny): - platí pre 2 až 7 denný skipas
d) Skipas s fotografiou držiteľa skipasu (sezónny a 10 dňový skipas) - je platný len pre osobu, na ktorej fotografiu bol skipas vydaný, v opačnom prípade bude takýto skipas zablokovaný na zvyšok zimnej sezóny.
e) Rodinný skipas platí len pre rodičov a ich deti preukázaním sa občianskeho preukazu a kartičkou poistenca dieťaťa. Musí byť zhodné meno a adresa,
f) Skipas na večerné lyžovanie (sezónne a 5, 6 a 7 dňové skipasy majú večerné lyžovanie automaticky zahrnuté v cene).

4
. Všetky skipasy sú vo forme čipových kariet. Každý klient je povinný zaplatiť za skipas prevádzkovateľovi jeho cenu a zároveň zálohu za skipas - čipovú kartu vo výške 2 EUR , pričom zálohu za skipas je možné zaplatiť len v hotovosti. Bez zaplatenia zálohy za skipas nie je prevádzkovateľ povinný klientovi skipas vydať. Skipasy je klient  povinný po ich použití vrátiť prevádzkovateľovi počas otváracích hodín v pokladniach strediska (Paseky / Chleb) alebo v  Infocentre Paseky, prípadne vymeniť za tovary a služby v hodnote do 2 EUR na miestach označených nálepkou "TU PLAŤ SKIPASOM" (zo skipasu nie je možné vydávať hotovosť). Záloha za skipas, resp. výmena skipasu za tovar alebo služby prevádzkovateľa bude klientovi realizovaná len v prípade vrátenia plne funkčného a neporušeného skipasu, teda skipasu bez akýchkoľvek vád. 

5.
Klient je povinný skipas - čipovú kartu nosiť na ľavej strane, najlepšie vo vrecku na vetrovke na to určenom a na požiadanie obsluhy dopravných zariadení v stredisku sa ním preukázať. Klient je tiež povinný vyvarovať sa umiestneniu čipovej karty v bezprostrednej blízkosti mobilného telefónu (nakoľko hrozí vymazanie nakódovaného typu lístka bez nároku na opätovné bezplatné dobitie). Skipas nie je potrebné vyberať z vrecka pri prechode cez turniket.

6. Poskytnutie náhrady za skipas - Klient má nárok na náhradu alebo predĺženie platnosti skipasu v prípade dlhodobej choroby alebo úrazu, ktorý klientovi znemožní využitie skipasu počas jeho platnosti, ak predloží lekárske potvrdenie dokladujúce dlhodobú chorobu alebo úraz a to ihneď alebo najneskôr do 10-tich pracovných dní od kedy ochorel alebo od kedy utrpel úraz. Lekárske potvrdenie je nevyhnutné predložiť v Infocentre Paseky. Vrátená čiastka zodpovedá obdobiu od momentu úrazu po koniec platnosti daného skipasu. Peňažná náhrada sa poskytuje len pri viacdenných skipasoch. V prípade, že platnosť prechádza cez dve časti lyžiarskej sezóny sa nevypočítava zmiešaná cena skipasu, platí cena v deň nákupu skipasu.
V prípade straty, znehodnotenia alebo zabudnutia skipasu nebude klientovi poskytnutá žiadna náhrada ani vrátená záloha za skipas. V prípade zlého počasia, lavínového nebezpečenstva, prerušenia prevádzky horských dopravných zariadení, zablokovaných zjazdových tratí alebo pri skoršom odjazde v prípade, ak z týchto dôvodov nebude klientovi umožnené využiť služby, na ktoré ho skipas oprávňuje,  nie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť klientovi žiadnu peňažnú  náhradu ani predĺžiť platnosť skipasu.

7
. Sankcionovanie klienta v prípade nečestného konania – Klient alebo akákoľvek tretia osoba, ktorá bude pristihnutá bez skipasu alebo s neplatným skipasom, je povinný/á uhradiť prevádzkovateľovi strediska pokutu vo výške hodnoty celodenného skipasu so 100%-ným príplatkom. V prípade falšovaného alebo falošného skipasu bude tento klientovi odobratý bez nároku na náhradu a podľa individuálneho posúdenia prevádzkovateľa môže byť jeho držiteľovi udelená peňažná pokuta až do výšky 1000 €. Pri neoprávnenom použití skipasu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo tento skipas odobrať bez nároku na akúkoľvek náhradu.

8
. Zakúpenie a vyzdvihnutie skipasu - Skipas je možné zakúpiť v  čase prevádzky lyžiarskeho strediska Vrátna Malá Fatra za sezónne ceny (mimosezóna, top a hlavná sezóna) v pokladniach (v lokalite Paseky a Chleb) a v Infocentre Paseky (zboku pokladní). 

Na prepravu sa smú používať len skipasy zakúpené na oficiálnych predajných miestach strediska Vrátna Malá FatraSkipasy obdržané alebo zakúpené od iných osôb (dvojité použitie) sú neplatné a budú ZABLOKOVANÉ!

9.
Storno podmienky - Klient nemá nárok na dodatočnú výmenu, náhradu ani zmenu/predĺženie platnosti skipasu v prípade nevyužitia celého času, resp. nevyčerpania všetkých bodov  alebo neodôvodneného nevyzdvihnutia si skipasu.

10.
Ochrana osobných údajov- Prevádzkovateľ pri spracovaní údajov, tykajúcich sa obchodných podmienok obstarania skipasu a internetového predaja skipasu postupuje podľa z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a týmto rešpektuje súkromie fyzických a právnických osôb. Prevádzkovateľ môže osobné údaje v súhrnnej forme použiť ku štatistickým analýzam prevádzky na webovej (internetovej) stránke. Pri takomto spracovaní nebude možné získať z poskytnutých (tretím osobám sprístupnených) údajov žiadne osobne údaje a priraditeľné informácie fyzických a právnických osôb.

11. Podnikateľská činnosť
- bez súhlasu prevádzkovateľa a príslušných povolení (licencie) platí zákaz výkonu podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti v stredisku Vrátna Malá Fatra.

 

 Prosíme sledujte aktuálne oznamy uvedené na predajných miestach skipasov, pri nástupe na dopravné zariadenia v stredisku a na webstránke  www.vratna.sk!!!

 • Predpredaj skipasov spustený od 25.3.2019 do 30.4.2019!

Podujatia a eventy

Nie sú plánované žiadne podujatia

© 2019, Vrátna - Free Time Zone
Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest