Mapa strediska
Live kamery
Aktuálne počasie
Cenník lístkov
KLD Chleb v prevádzke v pondelok až štvrtok v čase od 08:30 do 17:00 hod. a v piatok až nedeľu v čase od 08:30 do 18:00 hod. (v závislosti od poveternostných podmienok). LD Paseky a zjazdová trať v prevádzke piatok až nedeľa v čase od 09:00 do 16:00 hod.
  • KLD Chleb v prevádzke v pondelok až štvrtok v čase od 08:30 do 17:00 hod. a v piatok až nedeľu v čase od 08:30 do 18:00 hod. (v závislosti od poveternostných podmienok)
  • LD Paseky a zjazdová trať v prevádzke piatok až nedeľa v čase od 09:00 do 16:00 hod.
Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY A VŠEOBECNE PLATNÉ INFORMÁCIE PRE STREDISKO VRÁTNA MALÁ FATRA

leto 2022

1.Platnosť a použitie zakúpeného lístka – každý lístok je platný od 1.5. do 30.9.2022 počas dennej doby prevádzky lanových dráh prevádzkovaných spoločnosťou OMNITRADE, a.s. (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) v  stredisku Vrátna Malá Fatra.  Lístok je možné lístok použiť na lanových dráhach Chleb alebo Paseky v závislosti od typu zakúpeného lístka.


2. Na základe zakúpeného lístka dochádza medzi klientom a spoločnosťou OMNITRADE, a.s. k uzatvoreniu zmluvy o preprave osôb podľa § 760 a nasl. Občianskeho zákonníka. Takýmto uzatvorením zmluvy klient zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými podmienkami, cenníkom platným v  stredisku Vrátna Malá Fatra, prevádzkovým poriadkom cyklotrás (v prípade návštevy bike perku na Pasekách) a taktiež súhlasí s Návštevným poriadkom Národného parku Malá Fatra a súčasne sa zaväzuje dodržiavať ho. Návštevný poriadok Národného parku Malá Fatra je zverejnený na internetovej stránke www.mala-fatra.com/poriadok-fatra/ a na vyžiadanie je Vám k nahliadnutiu aj v pokladni Chleb. Klient sa zároveň zaväzuje rešpektovať a dodržiavať platné tarifné, prepravné, obchodné a reklamačné podmienky prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odstávku KLD Chleb a LD Paseky v prípade zlých poveternostných podmienok, nutných opráv a revízií.


3. Typy lístkov:

KLD Chleb

·         Jednosmerný/ obojsmerný lístok - depotný časový - teda platný od prvého priloženia/vsunutia do turniketu,

·         Rodinný lístok platí len pre rodičov a ich deti ( do 12 rokov vrátane) preukázaním sa občianskeho preukazu a kartičkou poistenca dieťaťa. Musí byť zhodné meno a adresa.

·         Lístok batožina/ pes –  návštevníci, ktorí majú so sebou počas prepravy psov alebo batožinu, sú povinný zakúpiť si extra lístok, ktorý je potrebný predložiť obsluhe KLD Chleb/ LD Paseky. Pes je účtovaný rovnako ako batožina. Kočík je účtovaný ako batožina. Vozík pre ZŤP osoby nie je účtovaný ako batožina, ak ho využíva osoba ZŤP.

LD Paseky

·         Jednosmerný/ obojsmerný lístok - depotný časový - teda platný od prvého priloženia/vsunutia do turniketu,

·         Denný lístok - depotný časový – platný v deň prechodu cez turniket,

·         4-hod. lístok - depotný časový – platný 4 hodiny od prvého prechodu cez turniket,

·         Lístok 10 jázd – depotný časový – návštevník má k dispozícií 10 jázd na LD. Pri prechode turniketom sa odpočíta vždy 1 jazda.

·         Lístok batožina/ pes –  návštevníci, ktorí majú so sebou počas prepravy psov alebo batožinu, sú povinný zakúpiť si extra lístok, ktorý ej potrebný predložiť obsluhe KLD Chleb. Pes je účtovaný rovnako ako batožina. Kočík je účtovaný ako batožina. Vozík pre ZŤP osoby nie je účtovaný ako batožina, ak ho využíva osoba ZŤP.

4. Typy taríf:

·         Lístok deti – deti do 6 rokov vrátane v prípade doprovodu dospelou osobou cestujú zadarmo. Ak dieťa v deň návštevy KLD Chleb dovŕši siedmy rok života, je nutné si zakúpiť detský lístok. Deti od 7 do 12 rokov / vrátane – teda do 12 rokov 11 mesiacov a 29 dní / majú nárok na detský lístok.

·         Lístok seniori - seniori od 60 rokov majú nárok na lístok v tarife junior/senior.

·         Lístok juniori – osoby vo veku od 13 do 19 rokov /vrátane – teda do 19 rokov 11 mesiacov a 29 dní / majú nárok na lístok v tarife junior/ senior. Na juniorský lístok majú nárok aj držitelia zľavových kariet ISIC, ITIC a EURO26. Zľava na zľavové karty sa vzťahuje len na obojsmerné lístky na KLD Chleb.

·         Lístok dospelí – osoby vo veku od 20 do 59 rokov /vrátane – teda do 59 rokov 11 mesiacov a 29 dní / majú povinnosť zakúpiť si lístok v tarife dospelý.

·         Rodinný lístok – len pre rodičov s deťmi od 7  do 12 rokov vrátane. Neplatí pre dôchodcov a juniorov.

5. Denný lístok, 4-hodinový lístok a lístok 10 jázd sú vo forme čipových kariet. Každý klient je povinný zaplatiť za lístok prevádzkovateľovi jeho cenu a zároveň zálohu za čipovú kartu vo výške 2 EUR , pričom zálohu za lístok je možné zaplatiť len v hotovosti. Bez zaplatenia zálohy za čipovú kartu nie je prevádzkovateľ povinný klientovi lístok vydať. Čipovú kartu je klient  povinný po jej použití vrátiť prevádzkovateľovi počas otváracích hodín v pokladniach strediska (Paseky / Chleb)  Záloha za čipovú kartu bude klientovi realizovaná len v prípade vrátenia plne funkčnej a neporušenej čipovej karty.


6. Klient je povinný  čipovú kartu nosiť na ľavej strane, najlepšie vo vrecku na vetrovke na to určenom a na požiadanie obsluhy dopravných zariadení v stredisku sa ním preukázať. Klient je tiež povinný vyvarovať sa umiestneniu čipovej karty v bezprostrednej blízkosti mobilného telefónu (nakoľko hrozí vymazanie nakódovaného typu lístka bez nároku na opätovné bezplatné dobitie).


7Poskytnutie náhrady za lístok – Klient nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy, alikvotnej čiastky alebo na inú formu odškodnenia v prípade nevyužitia lístku počas letnej sezóny 2021. Klient má právo vrátenia peňazí v prípade, ak bol dopravným zariadením dopravený do vrcholovej stanice KLD Chleb a LD Paseky a poveternostné alebo technické podmienky na spätnú prepravu sú v rozpore s ohrozením života. Platí pri zakúpení len obojsmerného lístku. Na jednosmerný lístok sa storno podmienky nevzťahujú a nemôže byť vrátená alikvotná čiastka lístku.

Pri riešení problému (sťažnosti) s klientom, pokladníčka vyzve klienta (ak má však platný cestovný lístok a daňový doklad) na spísanie sťažnosti písomnou formou na mieste pokladne, alebo na dodatočné poslanie sťažnosti poštou na adresu, resp. e-mailom: Vrátna Malá Fatra, Starý dvor, 013 06 Terchová, resp. infocentrum@vratna.sk. Iná forma sťažnosti sa neuznáva!

8. Storno podmienky - Klient nemá nárok na dodatočnú výmenu, náhradu ani zmenu/predĺženie platnosti lístka v prípade nevyužitia celého času, resp. nevyčerpania všetkých bodov  alebo neodôvodneného nevyzdvihnutia si lístka.

9
Sankcionovanie klienta v prípade nečestného konania – Klient alebo akákoľvek tretia osoba, ktorá bude pristihnutá bez lístka alebo s neplatným lístkom, je povinný/á uhradiť prevádzkovateľovi strediska pokutu vo výške hodnoty ceny daného lístka so 100%-ným príplatkom.


10
Zakúpenie a vyzdvihnutie lístka - lístok je možné zakúpiť v  čase prevádzky strediska Vrátna Malá Fatra v pokladniach Chleb/ Paseky za ceny podľa aktuálneho cenníka v hotovosti alebo platobnou kartou. Pokladňa je otvorená najneskôr 15 minút pred začatím prevádzky KLD Chleb a LD Paseky, zatvorená najskôr 15 minút po ukončení prevádzky KLD Chleb a LD Paseky.


11.
 Ochrana osobných údajov- Prevádzkovateľ zhromažďuje len tie osobne údaje a informácie (napr. meno, adresu alebo adresu elektronickej pošty), ktoré jej užívateľ sám dobrovoľne poskytne a týmto súhlasí s jej spracovaním pre potreby spoločnosti. Prevádzkovateľ pri spracovaní údajov, tykajúcich sa obchodných podmienok obstarania skipasu a internetového predaja skipasu postupuje podľa z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a týmto rešpektuje súkromie fyzických a právnických osôb. Prevádzkovateľ môže osobné údaje v súhrnnej forme použiť ku štatistickým analýzam prevádzky na webovej (internetovej) stránke. Pri takomto spracovaní nebude možné získať z poskytnutých (tretím osobám sprístupnených) údajov žiadne osobné údaje a priraditeľné informácie fyzických a právnických osôb. Prevádzkovateľ môže použiť spracované osobné údaje pre svoje nároky, svoju ochranu a k tomu, aby sa so zákazníkom spojila v prípade určitých nepredvídaných problémov, dokonalejšie zistila jeho potreby a následne zlepšila svoje poskytované služby. Dáta, ktoré nemajú povahu osobných údajov (napr. otázky, komentáre, nápady a názory), nie sú považované za informácie dôverného charakteru a prevádzkovateľ je oprávnený ich používať alebo zverejňovať bez akýchkoľvek nárokov dotknutej osoby voči spoločnosti Omnitrade a. s., za účelom zlepšenia poskytovania služieb v stredisku Vrátna Malá Fatra.


12. Podnikateľská činnosť
 - bez súhlasu prevádzkovateľa a príslušných povolení (licencie) platí zákaz výkonu podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti v stredisku Vrátna Malá Fatra.


ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PREVÁDZKOVATEĽOM PRE ZÁKAZNÍKOV

E-SHOPU WWW.VRÁTNA.SK

 

Po prečítaní potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami spracúvania Vašich osobných údajov prevádzkovateľom e-shopu:  OMNITRADE, a.s., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 724 633, zapísanému v ORSR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 5162/B (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) vydanými v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

·         INFORMÁCIE KU REGISTRÁCII:

REGISTRÁCIA PRI NÁKUPE SKIPASU JE NEVYHNUTNÁ, VZHĽADOM NA POTREBU EVIDOVANIA KONKRÉTNYCH ČIPOVÝCH KARIET, KTORÉ STE SI U NÁS ZAKÚPILI PRI REGISTRÁCII. Z UVEDENÉHO DÔVODU NIE JE MOŽNÝ NÁKUP SKIPASU BEZ REGISTRÁCIE.

 

 Vaše osobné údaje spracúvame:

  pre účel: vytvorenia užívateľského konta na e-shope prevádzkovateľa, evidovania histórie objednávok a  registrácie v evidencii zákazníkov a s tým spojeného zabezpečenia plnenia objednaných služieb, konkrétne jednotlivých skipasov alebo čipových kariet. Účelom registrácie a evidencie majiteľa čipovej karty a čísla čipovej karty je i ochrana samotného majiteľa čipovej karty v prípade straty alebo odcudzenia

 v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia,  e-mailová adresa, t.č., číslo zľavovej karty, ak ňou disponujete, číslo čipovej karty a história nákupov cez e-shop. Pozn.: Rozsah môže byť rozšírený v závislosti od zakúpeného skipasu – informácie sú uvedené nižšie.  

  počas užívania čipovej karty a po dobu 5 rokov odo dňa vykonania posledného nákupu. Následne budú Vaše osobné údaje likvidované a účet deaktivovaný.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov pre uvedený účel je plnenie zmluvy, ktorú uzatvárate s nami na diaľku –  zmluvu na naše služby (skipas a čipová karta) a taktiež i oprávnený záujem prevádzkovateľa, pričom hlavným záujmom je ochrana finančných záujmov prevádzkovateľa spočívajúcich v identifikácii, evidencii a personalizácii čipovej karty, na ktorú následne Vaše zakúpené skipasy budú nahraté. Každý skipas je v administratívnom rozhraní priradený konkrétnej čipovej karte.

 

·         INFORMÁCIE KU SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV V ZÁVISLOSTI OD ZAKÚPENÉHO SKIPASU:

ZAKÚPILI STE SI:

A) SKIPAS 1 DENNÝ?

Váš skipas je prenosný, čo znamená, že nie je vystavený na Vaše meno a priezvisko. Napriek tomu však evidujeme v systéme číslo a majiteľa čipovej karty z dôvodu Vašej ochrany pre prípad odcudzenia čipovej karty, jej zneužitia alebo iného porušenia Vašich práv – údaje o čipovej karte však spracúvame v súlade s ustanoveniami pri registrácii. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Objednaním skipasu prostredníctvom e-shopu dochádza k uzatvoreniu zmluvného vzťahu na diaľku. Na to, aby sme mohli vystaviť účtovné doklady, je nevyhnutné spracúvať Vaše osobné údaje ako zákazníka.

 

B) SKIPAS 8 HODINOVÝ?

Váš skipas je prenosný, čo znamená, že nie je vystavený na Vaše meno a priezvisko. Napriek tomu však evidujeme v systéme číslo a majiteľa čipovej karty z dôvodu Vašej ochrany pre prípad odcudzenia čipovej karty, jej zneužitia alebo iného porušenia Vašich práv – údaje o čipovej karte však spracúvame v súlade s ustanoveniami pri registrácii. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Objednaním skipasu prostredníctvom e-shopu dochádza k uzatvoreniu zmluvného vzťahu na diaľku. Na to, aby sme mohli vystaviť účtovné doklady, je nevyhnutné spracúvať Vaše osobné údaje ako zákazníka.

 

C) SKIPAS VIACDENNÝ (2 DNI AŽ 7 DNÍ)?

Váš skipas je neprenosný. Je vystavený pre Vás, na Vaše meno a priezvisko. Môžete ho využívať jedine Vy. Za týmto účelom môžeme vykonať námatkovú kontrolu a overiť Vašu totožnosť.  Pri objednaní viacdenného skipasu prejavujete súhlas s obchodnými podmienkami, čím súhlasíte s ich obsahom a uzatvárate zmluvný vzťah na diaľku. Spracúvanie Vášho mena a priezviska je nevyhnutné za účelom poskytnutia objednanej služby - prepravy, ktorú ste si objednali za podmienok uvedených v zmluve. Z daného dôvodu je právnym základom takéhoto spracúvania plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ako aj oprávnený záujem prevádzkovateľa na ochranu jeho finančných záujmov kontrolou totožnosti užívateľov neprenosných skipasov.

 

D) SKIPAS SEZÓNNY?

Váš skipas je neprenosný. Je vystavený pre Vás, na Vaše meno a priezvisko a fotografiu. Môžete ho využívať jedine Vy. Za týmto účelom Vás v priestoroch turniketov môže zariadenie odfotiť a naše oprávnené osoby skontrolovať náhodným výberom Vašu totožnosť podľa fotografie zobrazenej na konkrétnej čipovej karte. Fotografiu nám môžete doručiť, nahrať do profilu zákazníckeho účtu alebo dať vyhotoviť na infocentre. Vaše fotografie evidujeme po dobu platnosti čipovej karty, na ktorej je graficky zobrazená. Fotografie vyhotovované v priestoroch turniketov sú automaticky likvidované na dennej báze.Pri objednaní viacdenného skipasu prejavujete súhlas s obchodnými podmienkami, čím súhlasíte s ich obsahom a uzatvárate zmluvný vzťah na diaľku. Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné za účelom poskytnutia služby, ktorú ste si objednali za podmienok uvedených v zmluve. Z daného dôvodu je právnym základom takéhoto spracúvania plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ako aj oprávnený záujem prevádzkovateľa na ochranu jeho finančných záujmov kontrolou totožnosti užívateľov neprenosných skipasov.

 

E) SKIPAS 10 DŇOVÝ ?

Váš skipas je neprenosný. Je vystavený pre Vás, na Vaše meno a priezvisko a fotografiu. Môžete ho využívať jedine Vy. Za týmto účelom Vás v priestoroch turniketov môže zariadenie odfotiť a naše oprávnené osoby skontrolovať náhodným výberom Vašu totožnosť podľa fotografie zobrazenej na konkrétnej čipovej karte. Fotografiu nám môžete doručiť, nahrať do profilu zákazníckeho účtu alebo dať vyhotoviť na infocentre. Vaše fotografie evidujeme po dobu platnosti čipovej karty, na ktorej je graficky zobrazená. Fotografie vyhotovované v priestoroch turniketov sú automaticky likvidované na dennej báze. Pri objednaní viacdenného skipasu prejavujete súhlas s obchodnými podmienkami, čím súhlasíte s ich obsahom a uzatvárate zmluvný vzťah na diaľku. Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné za účelom poskytnutia služby, ktorú ste si objednali za podmienok uvedených v zmluve. Z daného dôvodu je právnym základom takéhoto spracúvania plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ako aj oprávnený záujem prevádzkovateľa na ochranu jeho finančných záujmov kontrolou totožnosti užívateľov neprenosných skipasov.

 

·         INFORMÁCIE KU SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

Zaškrtnutím políčka ste udelili prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov

  pre účel: poskytovania informácií o prevádzkovateľovi, súvisiacich s ponukou tovaru, služieb a ďalších  informácií o rôznych akciách, podujatiach a novinkách formou zasielania tzv. newsletterov na e-mailovú adresu uvedenú dotknutou osobou;

   v rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa;

  na obdobie: 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu.

 

·         INFORMÁCIE KU SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY VEDENIA VERNOSTNÉHO KONTA

Zaškrtnutím políčka ste udelili prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov

  pre účel: vedenia vernostného konta dotknutej osoby a priznávania príslušných výhod, zvyšovania kvality a komplexnosti komunikácie s dotknutou osobou.;

   v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, t.č.;

   na obdobie: 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu

 

·         SPOLOČNÉ INFORMÁCIE

 

Pri Vašom prvom nákupe a registrácii je potrebné Vám vydať čipovú kartu, ak ste pri registrácii neuviedli, že ňou už disponujete. V takomto prípade Vám čipovú kartu zašleme na Vami zvolenú adresu prostredníctvom doručovateľa alebo ju osobne vyzdvihnete na našom Infocentre.

 

Vaše osobné údaje budú  okrem doručovateľa / kuriéra pri doručovaní čipovej karty poskytované i zamestnancom prevádzkovateľa, jeho spolupracovníkom zabezpečujúcim riadne plnenie povinností, správcom e-shopu, marketingovej agentúre a spoločnostiam overujúcim Vašu spokojnosť.

 

Dovoľte nás upovedomiť Vás, že nedochádza k cezhraničnému prenosu Vašich údajov, ani ku automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. Prevádzkovateľ eviduje históriu nákupov pre štatistické účely. História nákupov je vytvorená za účelom poskytnutia prehľadu majiteľa konta na e-shope o jeho predchádzajúcich nákupoch. V súvislosti s úpravou cookies nahliadnite do dokumentov v zložke „Cookies“.

 

Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako Prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia).

- V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov, požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

 

PRE ÚČELY POSKYTNUTIA ZĽAVY ALEBO INÝCH VÝHOD JE MOŽNÉ, ŽE V PRÍPADE UPLATNENIA KONKRÉTNEHO TYPU ZĽAVY / VÝHODY BUDEME SPRACÚVAŤ I VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE TYPU: vek, číslo ISIC karty, číslo ..... karty, .... ZŤP preukaz

 

DOTKNUTOU OSOBOU STE VY, NÁŠ ZÁKAZNÍK, KTORÝ SA U NÁS REGISTROVAL. AKO DOTKNUTÁ OSOBA MÁTE NASLEDUJÚCE PRÁVA:

 Právo na prístup k osobným údajom

t.j. právo získať od kompetentnej osoby potvrdenie o tom, či dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá svoje právo uplatnila, ako aj právo získať prístup k týmto údajom. Ako dotknutá osoba máte nárok na prístup k informáciám o: účeloch spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania a i. (čl. 15 Nariadenia). Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami  a identifikátormi. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

 

Právo na opravu

pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

 je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

 

Právo na výmaz

 „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré sa jej /dotknutej osoby/ týkajú. Toto právo dotknutej osoby je však vzhľadom na svoju povahu a závažnosť obmedzené stanovením ďalších predpokladov, t.j. prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva dotknutou osobou vymaže osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledujúcich predpokladov:  a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov; d)osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:  a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov

ako dotknutá osoba máte právo, aby osobné údaje, ktoré ste poskytla prevádzkovateľovi, preniesol ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

 

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe a)právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa; b)spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu; c)spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely. Doručenú námietku v primeranom čase posúdime. V tomto prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

Právo podať návrh na začatie konania

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 

 Prosíme sledujte aktuálne oznamy uvedené na predajných miestach, pri nástupe na dopravné zariadenia v stredisku a na webstránke  www.vratna.sk!!!

KLD Chleb v prevádzke v pondelok až štvrtok v čase od 08:30 do 17:00 hod. a v piatok až nedeľu v čase od 08:30 do 18:00 hod. (v závislosti od poveternostných podmienok). LD Paseky a zjazdová trať v prevádzke piatok až nedeľa v čase od 09:00 do 16:00 hod.
  • KLD Chleb v prevádzke v pondelok až štvrtok v čase od 08:30 do 17:00 hod. a v piatok až nedeľu v čase od 08:30 do 18:00 hod. (v závislosti od poveternostných podmienok)
  • LD Paseky a zjazdová trať v prevádzke piatok až nedeľa v čase od 09:00 do 16:00 hod.

Podujatia a eventy

Nie sú plánované žiadne podujatia

lanovka

Kúp si lístok na lanovku online a ušetri!

kúpiť lístok
© 2022, Vrátna - Free Time Zone
Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest