en

Všeobecné obchodné podmienky: leto

Obchodné podmienky a všeobecne platné informácie pre stredisko Vrátna Malá Fatra

 1. Platnosť a použitie zakúpeného lístka – každý lístok je platný od 1.5. Do 30.11.2024 počas dennej doby prevádzky lanových dráh prevádzkovaných spoločnosťou omnitrade, a.s. (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) počas letnej sezóny v stredisku Vrátna Malá Fatra.  Lístok je možné lístok použiť na lanových dráhach Chleb alebo Paseky v závislosti od typu zakúpeného lístka.
 2. Na základe zakúpeného lístkadochádza medzi klientom a spoločnosťou omnitrade, a.s. k uzatvoreniu zmluvy o preprave osôb podľa § 760 a nasl. Občianskeho zákonníka. Takýmto uzatvorením zmluvy klient zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými podmienkami, cenníkom platným v  stredisku Vrátna Malá Fatra, prevádzkovým poriadkom cyklotrás (v prípade návštevy bike perku na pasekách) a taktiež súhlasí s návštevným poriadkom národného parku malá fatra a súčasne sa zaväzuje dodržiavať ho. Návštevný poriadok národného parku malá fatra je zverejnený na internetovej stránke www.mala-fatra.com/poriadok-fatra/ a na vyžiadanie je vám k nahliadnutiu aj v pokladni Chleb. Klient sa zároveň zaväzuje rešpektovať a dodržiavať platné tarifné, prepravné, obchodné a reklamačné podmienky prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odstávku KLD Chleb a LD Paseky v prípade zlých poveternostných podmienok, nutných opráv a revízií.
 3. Typy lístkov:
  1. Kabínová lanovka Chleb
   • jednosmerný/ obojsmerný lístok– depotný časový – teda platný od prvého priloženia/vsunutia do turniketu,
   • rodinný lístokplatí len pre rodičov a ich deti (do 12 rokov vrátane) preukázaním sa občianskeho preukazu a kartičkou poistenca dieťaťa. Musí byť zhodné meno a adresa.
   • lístok batožina/ pes –  návštevníci, ktorí majú so sebou počas prepravy psov alebo batožinu, sú povinný zakúpiť si extra lístok, ktorý je potrebný predložiť obsluhe KLD Chleb/ LD Paseky. Pes je účtovaný rovnako ako batožina. Kočík je účtovaný ako batožina. Vozík pre ZŤP osoby nie je účtovaný ako batožina, ak ho využíva osoba ZŤP.
  2. Lanová dráha Paseky (sedačková lanovka)
   • jednosmerný/ obojsmerný lístok– depotný časový – teda platný od prvého priloženia/vsunutia do turniketu,
   • denný lístok – depotný časový – platný v deň prechodu cez turniket,
   • 4-hod. lístok– depotný časový – platný 4 hodiny od prvého prechodu cez turniket,
   • lístok 10 jázd – depotný časový – návštevník má k dispozícií 10 jázd na ld. Pri prechode turniketom sa odpočíta vždy 1 jazda.
   • lístok batožina/ pes –  návštevníci, ktorí majú so sebou počas prepravy psov alebo batožinu, sú povinný zakúpiť si extra lístok, ktorý ej potrebný predložiť obsluhe KLD Chleb. Pes je účtovaný rovnako ako batožina. Kočík je účtovaný ako batožina. Vozík pre ZŤP osoby nie je účtovaný ako batožina, ak ho využíva osoba ZŤP.
 4. Typy taríf:
  1. lístok deti – deti do 6 rokov vrátane v prípade doprovodu dospelou osobou cestujú zadarmo. Ak dieťa v deň návštevy KLD Chleb dovŕši siedmy rok života, je nutné si zakúpiť detský lístok. Deti od 7 do 12 rokov / vrátane – teda do 12 rokov 11 mesiacov a 29 dní / majú nárok na detský lístok.
  2. lístok seniori – seniori od 60 rokov majú nárok na lístok v tarife junior/senior.
  3. lístok juniori – osoby vo veku od 13 do 19 rokov /vrátane – teda do 19 rokov 11 mesiacov a 29 dní / majú nárok na lístok v tarife junior/ senior. Na juniorský lístok majú nárok aj držitelia zľavových kariet isic, itic a euro26. Zľava na zľavové karty sa vzťahuje len na obojsmerné lístky na KLD Chleb.
  4. lístok dospelí – osoby vo veku od 20 do 59 rokov (vrátane – teda do 59 rokov 11 mesiacov a 29 dní) majú povinnosť zakúpiť si lístok v tarife dospelý.
  5. rodinný lístok – len pre rodičov s deťmi od 7  do 12 rokov vrátane. Neplatí pre dôchodcov a juniorov.
 5. Denný lístok a 4-hodinový lístok sú vo formečipových kariet. Každý klient je povinný zaplatiť za lístok prevádzkovateľovi jeho cenu a zároveň zálohuza čipovú kartu vo výške 5 eur , pričom zálohu za lístok je možné zaplatiť len v hotovosti. Bez zaplatenia zálohy za čipovú kartu nie je prevádzkovateľ povinný klientovi lístok vydať. Čipovú kartu je klient  povinný po jej použití vrátiť prevádzkovateľovi počas otváracích hodín v pokladniach strediska (Paseky / Chleb)  záloha za čipovú kartu bude klientovi realizovaná len v prípade vrátenia plne funkčnej a neporušenej čipovej karty.
 6. Klient je povinný čipovú kartu nosiť na ľavej strane, najlepšie vo vrecku na vetrovke na to určenom a na požiadanie obsluhy dopravných zariadení v stredisku sa ním preukázať. Klient je tiež povinný vyvarovať sa umiestneniu čipovej karty v bezprostrednej blízkosti mobilného telefónu (nakoľko hrozí vymazanie nakódovaného typu lístka bez nároku na opätovné bezplatné dobitie).
 7. Poskytnutie náhrady za lístok– klient nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy, alikvotnej čiastky alebo na inú formu odškodnenia v prípade nevyužitia lístku počas letnej sezóny 2021. Klient má právo vrátenia peňazí v prípade, ak bol dopravným zariadením dopravený do vrcholovej stanice KLD Chleb a LD Paseky a poveternostné alebo technické podmienky na spätnú prepravu sú v rozpore s ohrozením života. Platí pri zakúpení len obojsmerného lístku. Na jednosmerný lístok sa storno podmienky nevzťahujú a nemôže byť vrátená alikvotná čiastka lístku.Pri riešení problému (sťažnosti) s klientom, pokladníčka vyzve klienta (ak má však platný cestovný lístok a daňový doklad) na spísanie sťažnosti písomnou formou na mieste pokladne, alebo na dodatočné poslanie sťažnosti poštou na adresu, resp. E-mailom: Vrátna Malá Fatra, starý dvor, 013 06 terchová, resp. infocentrum@vratna.sk. Iná forma sťažnosti sa neuznáva!
 8. Storno podmienky – klient nemá nárok na dodatočnúvýmenu, náhradu ani zmenu/predĺženie platnosti lístka v prípade nevyužitia celého času, resp. Nevyčerpania všetkých bodov  alebo neodôvodneného nevyzdvihnutia si lístka.
 9. Sankcionovanie klienta v prípade nečestného konania – klient alebo akákoľvek tretia osoba, ktorá bude pristihnutá bez lístka alebo s neplatným lístkom, je povinný/á uhradiť prevádzkovateľovi strediska pokutu vo výške hodnoty ceny daného lístka so 100%-ným príplatkom.
 10. Zakúpenie a vyzdvihnutie lístka – lístok je možné zakúpiť v  čase prevádzky strediska Vrátna Malá Fatra v pokladniach Chleb/ Paseky za ceny podľa aktuálneho cenníka v hotovosti alebo platobnou kartou. Pokladňa je otvorená najneskôr 15 minút pred začatím prevádzky KLD Chleb a ld Paseky, zatvorená najskôr 15 minút po ukončení prevádzky KLD Chleb a ld Paseky. Lístok na KLD je možné zakúpiť aj cez eshop (eshop.vratna.sk).
 11. Ochrana osobných údajov – prevádzkovateľ zhromažďuje len tie osobne údaje a informácie (napr. Meno, adresu alebo adresu elektronickej pošty), ktoré jej užívateľ sám dobrovoľne poskytne a týmto súhlasí s jej spracovaním pre potreby spoločnosti.Prevádzkovateľ pri spracovaní údajov, tykajúcich sa obchodných podmienok obstarania skipasu a internetového predaja skipasu postupuje podľa z. Č. 122/2013 z. Z. O ochrane osobných údajov a týmto rešpektuje súkromie fyzických a právnických osôb. Prevádzkovateľ môže osobné údaje v súhrnnej forme použiť ku štatistickým analýzam prevádzky na webovej (internetovej) stránke. Pri takomto spracovaní nebude možné získať z poskytnutých (tretím osobám sprístupnených) údajov žiadne osobné údaje a priraditeľné informácie fyzických a právnických osôb. Prevádzkovateľ môže použiť spracované osobné údaje pre svoje nároky, svoju ochranu a k tomu, aby sa so zákazníkom spojila v prípade určitých nepredvídaných problémov, dokonalejšie zistila jeho potreby a následne zlepšila svoje poskytované služby. Dáta, ktoré nemajú povahu osobných údajov (napr. Otázky, komentáre, nápady a názory), nie sú považované za informácie dôverného charakteru a prevádzkovateľ je oprávnený ich používať alebo zverejňovať bez akýchkoľvek nárokov dotknutej osoby voči spoločnosti omnitrade a. S., za účelom zlepšenia poskytovania služieb v stredisku Vrátna Malá Fatra.
 12. Podnikateľská činnosť– bez súhlasu prevádzkovateľa a príslušných povolení (licencie) platí zákaz výkonu podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti v stredisku Vrátna Malá Fatra.